Job Pflege / Krankenschwester / Krankenpfleger oder Altenpfleger


In Kooperation mit der

Hier finden Sie freie Stellen, die Arbeitgeber der Bundesagentur für Arbeit (BA) gemeldet oder in die JOBBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de eingegeben und einer Veröffentlichung auf der Seite www.sanojobs.de zugestimmt haben. Die Daten basieren auf Angaben der Arbeitgeber. Eine gewerbliche Nutzung ist nicht gestattet.


Referenznummer
(Datum/Uhrzeit):


10000-1159025701-S
(2018-02-20 09:25:21)

Kurzbeschreibung:


Pielegniarka / Pielegniarz ()

Einsatzort:


Regensburg

Stellenbeschreibung:


Artifex jest m?odym nowatorskim przedsi?biortswem z siedzib? w Regensburgu (Bawaria), który zalicza si? do jednych z najsilniej rozwijaj?cych si? regionów gospodarczych Niemiec. Jako Agencja Zatrudnienia (posiadamy certyfikat niemieckiego Urz?du Pracy - Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung nach dem AÜG) oferujemy naszym pracownikom legalne i bezpieczne zatrudnienie. Obecnie poszukujemy: Wykwalifikowanych Piel?gniarzy / Wykwalifikowane Piel?gniarki Praca g?ównie w domach spokojnej staro?ci, a po zdobyciu do?wiadczenia i uznaniu kwalifikacji tak?e w szpitalach i klinikach. S?aba znajomo?? j?zyka niemieckiego nie stanowi przeszkody w zatrudnieniu ? naszym pracownikom oferujemy kursy j?zkowe. Zakres obowi?zków: ?Wykonywanie zabiegów higieniczno-piel?gnacyjnych, ?Podawanie posi?ków, ?Wspieranie w czynno?ciach ?ycia codziennego, ?Wykonywanie zlece? lekarskich wed?ug obowi?zuj?cych procedur oraz dokumentacja zwi?zana z t? czynno?ci?, ?Kontakty z lekarzem oraz z bliskimi pacjentów. Wymagania: ?Wykszta?cenie kierunkowe: dyplom magisterski lub licencjacki piel?gniarstwa, ?Zainteresowanie podj?ciem d?ugoterminowej pracy w Niemczech, ?Odpowiedzialno?? i samodzielno??, ?Pozytywne nastawienie i ch?? podj?cia nowych wyzwa?, ?Gotowo?? do podj?cia pracy w systemie zmianowym. Wynagrodzenie: ?Przed uznaniem dyplomu 1600-1850? brutto ?Po uznaniu dyplomu 1900-2250? brutto (do uznania dyplomu konieczna jest udokumentowana znajomo?? j?zyka na poziomie B2 - st?d nasza oferta bezp?atnego kursu j?zykowego) ?Do powy?szego wynagrodzenia doliczane s? jeszcze dodatki, np. za prac? w nocy. Zainteresowanych kandydatów prosimy o przes?anie dokumentów aplikacyjnych na poni?szy adres: agnieszka.pusch@artifex-personal.com

Kontakt:


Artifex Personaldienstleistungen GmbH & Co.KG
Frau Agnieszka Pusch
Weißenburg Str. 49
93055 Regensburg


Bitte beziehen Sie sich bei ihrer Bewerbung auf sanojobs!

Anzeige drucken


Marktanalyse für die Apotheke
Analyse von lohnenden Marktsegmenten für Apotheken
www.sananet.com